top of page

Privacy Policy

5 Step Therapy nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om de opties in deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 

1. Algemeen

5 Step Therapy is gevestigd te Rijnstraat 170, 1079 HS Amsterdam en ingeschreven met het KvK nummer 69065039 (hierna ”5 Step Therapy”). 5 Step Therapy vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. 5 Step Therapy wil haar klantengegevens veilig, respectvol te beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. 5 Step Therapy vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt je informatie over welke gegevens 5 Step Therapy verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

 

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de 5 Step Therapy website www.5-step-therapy.nl.

 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming") regelt de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

5 Step Therapy streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer 5 Step Therapy uw persoonsgegevens verwerkt.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend van een natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die 5 Step Therapy verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die een geabonneerde op onze blog of de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die 5 Step Therapy verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

 

5 Step Therapy treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van 5 Step Therapy’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door 5 Step Therapy voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van 5 Step Therapy.

 

We kunnen sommige of alle van de volgende gegevens verzamelen :

 1. Naam

 2. Contactgegevens: email adres, telefoon nummer 

 3. Demografische informatie: adres, postcode

 4. IP adres (automatically collected)

 5. Web browser type en versie (automatically collected)

 6. Operating System (automatically collected)

 7. Een lijst van url’s van jouw activiteit op onze website

 

4. Doeleinden

5 Step Therapy verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract of project;

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

 • Wanneer 5 Step Therapy daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt 5 Step Therapy persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

Om de aanvraag voor diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor 5 Step Therapy’s blog, dan heeft 5 Step Therapy in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die 5 Step Therapy in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt 5 Step Therapy alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij 5 Step Therapy, zal 5 Step Therapy u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en klantennummer.

 

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

5 Step Therapy gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van diensten en voor administratieve doeleinden.

 

Om informatie over een nieuwe blog te versturen. 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Als je zelf op onze blog hebt ingeschreven, zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen en uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om marketingcommunicatie die wij aanzien als relevant of interessant voor u, via e-mail te verzenden. Wanneer u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de opt-out en zult u vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent deze materie.

 

Om te informeren over (nieuwe) diensten van 5 Step Therapy.

5 Step Therapy kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan 5 Step Therapy meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

 

Om prestaties op te volgen.

5 Step Therapy kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is 5 Step Therapy wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een gerechtelijk onderzoek kan 5 Step Therapy worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

5 Step Therapy kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die 5 Step Therapy uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige dienstenportfolio en 5 Step Therapy’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

5. Beveiliging

5 Step Therapy streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van 5 Step Therapy. 5 Step Therapy draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

5 Step Therapy’s medewerkers of freelancers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. 5 Step Therapy heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt 5 Step Therapy technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van 5 Step Therapy dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van 5 Step Therapy verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat 5 Step Therapy en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

 

5 Step Therapy’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door 5 Step Therapy gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

6. Verstrekken van gegevens aan derden

5 Step Therapy verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

 

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen 5 Step Therapy en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt 5 Step Therapy onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten en aanbieders van sitebuilder-diensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

 

Wanneer een persoons weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door 5 Step Therapy.

 

Er een wettelijke verplichting is.

5 Step Therapy verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

 

Er een gerechtvaardigd belang is voor 5 Step Therapy of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

 

5 Step Therapy toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien 5 Step Therapy op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt 5 Step Therapy uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

 

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van 5 Step Therapy, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

 

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. 5 Step Therapy zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van 5 Step Therapy. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt 5 Step Therapy de verwerking van die persoonsgegevens tenzij 5 Step Therapy dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

• Welke rechten u heeft.

 

Recht op rectificatie en gegevensverwijdering

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren vanaf een geregistreerd e-mailadres of kunnen uw gegevens aangepast worden via nikischalken@outlook.com. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

 

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door 5 Step Therapy;

 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 5 Step Therapy rust.

 

5 Step Therapy zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal 5 Step Therapy eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

 

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door 5 Step Therapy. 5 Step Therapy kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van 5 Step Therapy de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die 5 Step Therapy in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 3. 5 Step Therapy heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van 5 Step Therapy zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door 5 Step Therapy.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van 5 Step Therapy te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om 5 Step Therapy te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

 

8. Bewaartermijnen

5 Step Therapy bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met 5 Step Therapy deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert 5 Step Therapy ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

 

Website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door 5 Step Therapy enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch 5 Step Therapy behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van 5 Step Therapy en dat door de loutere mededeling van informatie aan 5 Step Therapy, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

 

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van 5 Step Therapy middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door 5 Step Therapy worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Cookies

Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Deze mogen dan ook geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker. Wij maken geen gebruik van cookies om statistische informatie over websitebezoek of marketinginformatie te verzamelen.

 

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

 

5 Step Therapy
Niki Schalken
Attn: Privacy Policy
Postadres: Rijnstraat 170, 1079 HS Amsterdam
Emailadres: nikischalken@outlook.com

 

11. Wijzigingen

5 Step Therapy behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page